week10

สัปดาห์ที่10
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ/อุปกรณ์
จันทร์

ก้อนหินแปลงร่าง

-จินตนาการ
/เชื่อมโยงสิ่งต่างๆรอบตัว
 - ประสานสัมพันธ์มือกับตา
 - ความคิด
สร้างสรรค์ขั้นเตรียม
ขั้นเตรียม
-  นักเรียนนั่งเป็นวงกลมที่บ้านของตัวเองจากนั้น ให้นักเรียนทุกคนนอนเป็นปลาดาว
-  ครู Body Scan เพื่อผ่อนคลายส่วนต่างๆ ของ
        ร่างกายจากนั้นครูเล่าเรื่องจากแม่มดใจดี
       (เรื่องเล่าจากจินตนาการ)
     -  ครูพูดบรรจุข้อมูลเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะที่ดี
         ให้กับนักเรียน
     -  นักเรียนลุกขึ้นนั่ง ครูกระตุ้นการเรียนรู้ของสมอง
        ด้วย  Brian Gym  จำนวน 2 ท่า ได้แก่ ท่าขนม
        จีบ กับ ถาดตัวแอล , กระต่ายท้องป่างกับโพรง
        กระต่าย ( นับ 1 – 10 )
ขั้นกิจกรรม:
- ครูนำอุปกรณ์ออกมาวาง
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง / มีสีอะไรบ้างและสิ่งนี้ใช้ทำอะไร”
- ครูให้นักเรียนแปลงร่างก้อนหินของตัวเองเป็นอะไรก็ได้ตามจินตนาการ
 - นักเรียนทุกคนนำเสนอผลงานของตนเองโดยครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด นักเรียนแปลงร่างก้อนหินเป็นอะไร” (ให้ทุกคนได้พูดสื่อสารสิ่งที่คิด) 
- ครูให้นักเรียนเก็บผลงาน โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลัง นำผลงานใส่ลงตะกร้าจากนั้นส่งต่อให้เพื่อนคนถัดไป เพื่อนจะไหว้ขอบคุณเพื่อนก่อนรับ-ส่ง ทุกครั้งอย่างนอบน้อม
ขั้นสรุป
 -  เคารพเสริมแรงด้วย Empower   ชื่นชมและขอบคุณความ ตั้งใจ ของนักเรียนทุกคน
-  กอดมอบพลังความรักให้กันและกันระหว่างนักเรียนกับครู
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- ก่อนหิน
- สีเทียน

อังคาร

แบ่งกลุ่มแผ่นโฟมรูปต่างๆ
สามารถเชื่อมโยงสิ่งต่างๆรอบตัว/จำแนกหมวดหมู่ขั้นเตรียม ขั้นเตรียม
-  นักเรียนนั่งเป็นวงกลมที่บ้านของตัวเองจากนั้น ให้นักเรียนทุกคนนอนเป็นปลาดาว
 -  ครู Body Scan เพื่อผ่อนคลายส่วนต่างๆ ของ ร่างกายจากนั้นครูเล่าเรื่องจากแม่มดใจดี (เรื่องเล่าจากจินตนาการ)
 -  ครูพูดบรรจุข้อมูลเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีให้กับนักเรียน
-  นักเรียนลุกขึ้นนั่ง ครูกระตุ้นการเรียนรู้ของสมองด้วย  Brian Gym  จำนวน 2 ท่า ได้แก่ ท่าขนมจีบ กับ ถาดตัวแอล , กระต่ายท้องป่างกับโพรงกระต่าย ( นับ 1 – 10 )
ขั้นกิจกรรม:
- ครูตั้งคำถาม เห็นอะไร  มีสีอะไรบ้าง เหมือนหรือต่างกันอย่างไร เพราะเหตุใด
- ครูให้นักเรียนมาหยิบรูปคนละ 2 ชิ้น 
- ให้นักเรียนจำแนกรูปที่หยิบมาว่าชิ้นไหนเป็นมีชีวิตและชิ้นไหนเป็นสิ่งไม่มีชีวิตไว้ตรงกลางวงกลม
- ครูให้นักเรียนหาสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่อยู่ในห้องเรียนว่ามีอะไรบ้าง
ขั้นสรุป
-  เคารพเสริมแรงด้วย Empower   ชื่นชมและขอบคุณความ ตั้งใจ ของนักเรียนทุกคน
-  กอดมอบพลังความรักให้กันและกันระหว่างนักเรียนกับครู

- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- แผ่นโฟมรูปต่างๆ

พุธ

กิจกรรมโยคะ
- กำกับสติ
- รับรู้ลมหายใจ
- เห็นคุณค่าของตนเองขั้นเตรียม: Body scan/Brain Gym
ขั้นกิจกรรม :
- ครูนำท่าบริหารร่างกาย ยืดแขน ขา ลำตัว นวดส่วนต่างๆของร่างกาย กับมารับรู้ลมหายใจ(เข้า-ออก)
- นักเรียนร่วมกิจกรรมกายบริหารด้วยความตั้งใจ และช่วยเสนอแนะท่ากายบริหารร่วมกับครู
- ครูให้กำลังใจนักเรียนขณะที่ทำ
 ขั้นสรุป :ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง /Empower     
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- โยคะ
พฤหัสบดี

ร้องเพลง
- พัฒนากล้ามเนื้อมือ
- จดจอ
-การสังเกต
-เชื่อมโยงเรื่องราว

ขั้นเตรียม
-  นักเรียนนั่งเป็นวงกลมที่บ้านของตัวเองจากนั้นให้นักเรียนทุกคนนอนเป็นปลาดาว
-  ครู Body Scan เพื่อผ่อนคลายส่วนต่างๆ ของร่างกายจากนั้นครูเล่าเรื่องจากแม่มดใจดี (เรื่องเล่าจากจินตนาการ)
-  ครูพูดบรรจุข้อมูลเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีให้กับนักเรียน
-  นักเรียนลุกขึ้นนั่ง ครูกระตุ้นการเรียนรู้ของสมองด้วย  Brian Gym  จำนวน 2 ท่า ได้แก่ ท่าขนมจีบ กับ ถาดตัวแอล , กระต่ายท้องป่างกับโพรงกระต่าย ( นับ 1 – 10 )

ขั้นกิจกรรม:
- ครูนำอุปกรณ์แนะนำเพลง และร้องให้นักเยนฟัง 1 เที่ยว
- ครูและนักเรียนร่วมกันร้องเพลง “ เพลงต้นไม้ต้นเดียวกัน
, เพลงแมงมุม  ,  เพลงลมหายใจ  พร้อมมีท่าประกอบเพลง
ขั้นสรุป
-  เคารพเสริมแรงด้วย Empower   ชื่นชมและขอบคุณความ ตั้งใจ ของนักเรียนทุกคน
-  กอดมอบพลังความรักให้กันและกันระหว่างนักเรียนกับครู

- เพลงต้นไม้ต้นเดียวกันพร้อมมีท่าประกอบเพลง
-  เพลงแมงมุม
-  เพลงลมหายใจ
ศุกร์

มหัศจรรย์ของเมล็ดมะค่าแต้
- จินตนาการ
- คิดสร้างสรรค์
-สื่อสาร

ขั้นเตรียม
-  นักเรียนนั่งเป็นวงกลมที่บ้านของตัวเองจากนั้นให้นักเรียนทุกคนนอนเป็นปลาดาว
-  ครู Body Scan เพื่อผ่อนคลายส่วนต่างๆ ของร่างกายจากนั้นครูเล่าเรื่องจากแม่มดใจดี (เรื่องเล่าจาก จินตนาการ)
-  ครูพูดบรรจุข้อมูลเพื่อปลูกฝังคุณลักษณะที่ดีให้กับนักเรียน
-  นักเรียนลุกขึ้นนั่ง ครูกระตุ้นการเรียนรู้ของสมองด้วย  Brian Gym  จำนวน 2 ท่า ได้แก่ ท่าขนมจีบ กับ ถาดตัวแอล , กระต่ายท้องป่างกับโพรงกระต่าย ( นับ 1 – 10 )
ขั้นกิจกรรม:
-ครูนำอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ออกมา
- ครูกระตุ้นคำถาม “นักเรียนเห็นอะไร เคยเห็นที่ไหน สีอะไร เอาไปทำอะไรได้บ้าง สื่อถึงอะไร” คนน่ารักจะยกมือตอบ ครูเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น โดยการใช้คำถามกระตุ้น
     -  ครูแนะนำกิจกรรม สาธิตวิธีการแปลงร่างเมล็ดมะค่าแต้
     -  ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ โดยครูบ่งออกเป็น 2 ชุดครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ไปทางด้านซ้ายและด้านขวาของครู ก่อนที่จะรับอุปกรณ์ทุกคนจะไหว้ขอบคุณกันอย่างนอบน้อมทั้งผู้ส่งและผู้รับ
     -  เมื่อได้อุปกรณ์ครบทุกคนแล้ว นักเรียนลงมือทำกิจกรรมไปพร้อมๆ กัน
     -  นักเรียนทุกคนนำเสนอผลงานของตนเอง
        โดยครูตั้งคำถามกระตุ้นคิด นักเรียนแปลงร่างเมล็ดมะค่าแต้เป็นอะไร เพราะอะไร” (ให้ทุกคนได้พูดสื่อสารสิ่งที่คิด) 
     -  ครูให้นักเรียนเก็บผลงาน โดยเริ่มจากคนที่มีตะกร้าอยู่ด้านหลัง นำเมล็ดมะค่าแต้ใส่ลงตะกร้าจากนั้นส่งต่อให้เพื่อนคนถัดไป เพื่อนจะไหว้ขอบคุณเพื่อนก่อนรับ-ส่ง ทุกครั้งอย่างนอบน้อม
ขั้นสรุป
-  เคารพเสริมแรงด้วย Empower   ชื่นชมและขอบคุณความ ตั้งใจ ของนักเรียนทุกคน
-  กอดมอบพลังความรักให้กันและกันระหว่างนักเรียนกับครู

- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
-เมล็ดมะค่าแต้
ภาพกิจกรรมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น