week9



สัปดาห์ที่9
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ/อุปกรณ์
จันทร์

แปลงร่างดินน้ำมัน

จินตนาการ/เชื่อมโยงสิ่งต่างๆรอบตัว



ขั้นเตรียม:  ครูเตรียม : Body Scan / Brain Gym
ขั้นกิจกรรม:
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง / มีสีอะไรบ้างและสิ่งนี้ใช้ทำอะไร”
- ครูเลือกนักเรียนคนที่น่ารักเดินมาหยิบดินน้ำมันจากคุณครู
- นักเรียนแปลงร่างดินน้ำมันเป็นสัตว์ตามจินตนาการหรือสัตว์ที่ชอบ
- ครูเลือกนักเรียนที่น่ารักตั้งคำถามอะไรเอ่ย เช่น ตัวอะไรเอ่ยไม่มีขาเลื้อยไปเลื้อยมา แล้วให้เพื่อนตอบคำถาม
ขั้นสรุป: กล่าวขอบคุณ ,ไหว้ ,กอดเสริมแรง

- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- ดินน้ำมัน
อังคาร

แบ่งกลุ่มแผ่นโฟมรูปต่างๆ
สามารถเชื่อมโยงสิ่งต่างๆรอบตัว/จำแนกหมวดหมู่



ขั้นเตรียม : ครูเตรียม : Body Scan / Brain Gym
ขั้นกิจกรรม:
- ครูตั้งคำถาม เห็นอะไร  มีสีอะไรบ้าง เหมือนหรือต่างกันอย่างไร เพราะเหตุใด
     - ครูให้นักเรียนมาหยิบรูปคนละ 2 ชิ้น 
     - ให้นักเรียนจำแนกรูปที่หยิบมาว่าชิ้นไหนเป็นมีชีวิตและชิ้นไหนเป็นสิ่งไม่มีชีวิตไว้ตรงกลางวงกลม
     - ครูให้นักเรียนหาสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่อยู่ในห้องเรียนว่ามีอะไรบ้าง
ขั้นสรุป: กล่าวขอบคุณ, ไหว้,กอดเสริมแรง

- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- แผ่นโฟมรูปต่างๆ

พุธ

กายบริหาร
- กำกับสติ
- รับรู้ลมหายใจ
- เห็นคุณค่าของตนเอง



ขั้นเตรียม: Body scan/Brain Gym
ขั้นกิจกรรม :
- ครูนำท่าบริหารร่างกาย ยืดแขน ขา ลำตัว นวดส่วนต่างๆของร่างกาย กับมารับรู้ลมหายใจ(เข้า-ออก)
- นักเรียนร่วมกิจกรรมกายบริหารด้วยความตั้งใจ และช่วยเสนอแนะท่ากายบริหารร่วมกับครู
- ครูให้กำลังใจนักเรียนขณะที่ทำ
 ขั้นสรุป :ไหว้/ขอบคุณ/กอดเสริมแรง /Empower     
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
พฤหัสบดี

ต่อโดมิโน
- พัฒนากล้ามเนื้อมือ
- จดจอ
-การสังเกต
-เชื่อมโยงเรื่องราว
-คิดแก้ปัญหา

ขั้นเตรียม:ครูเตรียม : Body Scan / Brain Gym
ขั้นกิจกรรม:
-ครูนำอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ออกมา
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง ซึ่งในแผ่นจะมีรูปประกอบ เช่น เป็นทหาร ตำรวจ ชาวนา อาชีพต่างๆฯลฯ เขามีหน้าที่ทำอะไร ที่ไหน แล้วนักเรียนอยากเป็นอะไรเพราะอะไร”โดยครูเปิดโอกาศให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นร่วมกัน
-ครูสาธิตอธิบายการวางแผ่นโดมิน โดยนำภาพที่เหมือนกันมาต่อให้สมบรูณ์ แล้วให้นักเรียนหยิบแผ่นโดมิโนคนละ 2แผ่นเพื่อที่จะนำไปต่อ
- ครูนำแผนโดมิโนไปว่างไว้ตรงกลางพร้อมว่างเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนอีกครั้ง แล้วจึงเชิญคนที่ส่งสัญญาณความพร้อมได้ลุกขึ้นไปต่อให้สมบรูณ์
- เมื่อทุกนต่อเสร็จครูกระตุ้นคำถาม “รูปที่เราต่อคล้ายกับอะไร เพราะอะไร “ คนน่ารักจะยกมือตอบ
- ครูกระตุ้นคำถามให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น
- ครูเชิญมอนิเตอร์ช่วยเก็บอุปกรณ์ที่ทำ
ขั้นสรุป :กล่าวขอบคุณ , ไหว้ , กอดเสริมแรง

- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
-แผ่นกระ
ดาษแข็งพร้อมมีภาพประกอบ
ศุกร์

มหัศจรรย์ของดอกรัก
- จินตนาการ
- คิดสร้างสรรค์
-สื่อสาร

ขั้นเตรียม : ครูเตรียม : Body Scan / Brain Gym
ขั้นกิจกรรม:
-ครูนำอุปกรณ์ที่เตรียมไว้ออกมา
- ครูกระตุ้นคำถาม “นักเรียนเห็นอะไร เคยเห็นที่ไหน สีอะไร เอาไปทำอะไรได้บ้าง สื่อถึงอะไร” คนน่ารักจะยกมือตอบ ครูเปิดโอกาศให้ทุกคนได้แสดงควาคิดเห็น โดยการใช้คำถามกระตุ้น
- ครูนำอุปกรณ์ไปว่างไว้ตรงกลาง พร้อมเชิญครูออกมาทำเป็นตัวอย่างก่อน แล้วจึงเชิญคนที่ส่งสัญญาณความพร้อมออกมาต่อตาจินตนาการในสิ่งที่เขาต้องการที่อยากจะให้เป็นโดยหยิบคนละ 1 กำมือเท่านั้น
- เมื่อต่อเสร็จครูกระตุ้นคำถาม “คล้ายอะไร เพราะอะไร”ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
-ครูเชิญมอนิเตอร์และคู่มอนิเตอร์ก็บอุปกรณ์
ขั้นสรุป: ไหว้ /ขอบคุณ/กอดเสริมแรง / Empower

- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
-ดอกรัก




ภาพกิจกรรม







ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น