week6

สัปดาห์ที่6
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ/อุปกรณ์
จันทร์

ต่อใบไม้
มหัสจรรย์
- จดจ่อ
- สมาธิ
-จินตนาการ


กิจกรรม: ต่อบล็อก
ขั้นเตรียม
: โดยให้เด็กนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้าออก โดยครูจะเล่าเรื่อง สวนสัตว์แสนสนุก น้องคนไหนที่น่ารัก เขาจะให้พี่แขนของเขาได้พักผ่อน  จะให้พี่ขาของเขาได้พักผ่อน  จะให้พี่ร่างกายของเขาได้พักผ่อน พักผ่อน นับหนึ่งเด็กๆ จะเป็นเด็กที่น่ารักของคุณพ่อคุณแม่  ของคุณครู ของเพื่อนๆ นับสองเด็กๆจะเป็นเด็กที่รู้เวลารู้หน้าที่ของตัวเอง นับสามเด็กๆ จะค่อยๆ ใช้พี่แขนที่แข็งแรงค่อยๆ ดันตัวเองขึ้นมา แล้วนั่งตัวตรง มีพี่หลังที่แข็งแรง และน้องคนไหนที่มีดวงตาวิเศษเขาจะมองเห็นครูหมิวในตอนนี้
-Brain Gym  ใช้ท่าพี่ค้อน   / พี่ตะปู นับ 10 ครั้ง พี่ซาลาเปา / พี่กระดาษนับ 1-10 / พี่ขนมจีบ / พี่ถาดตัวแอล  นับ 1-10 เป็นภาษาอังกฤษ
ขั้นกิจกรรม :
- ครูแนะนำอุปกรณ์ โดยใช้คำถาม “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง / และเหมือนหรือต่างกับสิ่งใด”
- ครูแจกใบไม้คนละ 1 ชิ้น โดยจะส่งไปทั้งสองฝั่ง ทุกครั้งที่
รับ - ส่ง นักเรียนจะรับไหว้อย่างนอบน้อม

- ครูให้นักเรียนร่วมกันสร้างสวนสัตว์แสนสนุกนัก
- ครูให้นักเรียนตั้งชื่อสวนสัตว์ของตนเอง
- เมื่อทุกคนนำเสนอเสร็จแล้ว คุณครูให้น้องมอนิเตอร์บริการเก็บใบไม้ให้คุณครู
ขั้นสรุป
:  ครู Empower ชื่นชมคนที่ตั้งใจ จากนั้นให้ Monitor มารับพลังความรักจากครูโดยการโอบกอดเพื่อให้หัวใจเราชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อ จนครบทุก
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- ใบไม้

อังคาร

สายใยแห่งรัก

- การสังเกต
- การสื่อสาร
- ทักษะการนับ
- การแยกประเภท
ขั้นเตรียม : โดยให้เด็กนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้าออก เล่าเรื่องราวที่เกี่ยวของกับกิจกรรมที่เกี่ยวกับกบเพื่อส่งความรักและกำลังใจให้กันและกันน้องคนไหนที่น่ารัก เขาจะให้พี่แขนของเขาได้พักผ่อน  จะให้พี่ขาของเขาได้พักผ่อน  จะให้พี่ร่างกายของเขาได้พักผ่อน นับหนึ่งเด็กๆ จะเป็นเด็กที่น่ารักของคุณพ่อคุณแม่  ของคุณครู ของเพื่อนๆ นับสองเด็กๆจะเป็นเด็กที่รู้เวลารู้หน้าที่ของตัวเอง นับสามเด็กๆ จะค่อยๆ ใช้พี่แขนที่แข็งแรงค่อยๆ ดันตัวเองขึ้นมา แล้วนั่งตัวตรง มีพี่หลังที่แข็งแรง และน้องคนไหนที่มีตาวิเศษเขาจะมองเห็นครูหมิวในตอนนี้
-Brain Gym  ใช้ท่าพี่ค้อน   / พี่ตะปู นับ 10 ครั้ง พี่ซาลาเปา / พี่กระดาษนับ 1-10 / พี่ขนมจีบ / พี่ถาดตัวแอล  นับ 1-10 เป็นภาษาอังกฤษ
ขั้นกิจกรรม :
-ครูแนะกิจกรรมและอุปกรณ์  “ไหมพรม”  ตัดเป็นเส้นหลากสี
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง / เห็นแล้วนึกถึงอะไร / เห็นอะไรบ้าง / คล้ายกับอะไร นักเรียนคิดว่าเราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้าง
-ครูชี้แจง ให้นักเรียนไหมพรมที่เตรียมไว้คนละ 1 มัด แล้ววางไว้หน้าบ้านของตัวเอง ก่อนรับและส่งเราจะไหว้กันอย่างนอบน้อม
 - ครูส่งอุปกรณ์ให้นักเรียนฝั่งที่พร้อมก่อน
 -เมื่อส่งไหมพรมครบทุกคนแล้ว ครู นักเรียนนับจำนวนเส้นไหมพรมไปพร้อมๆ กัน / แยกสี / นับจำนวนของแต่ละสีว่ามีเท่าไหร่
 - ครูเชิญมอนิเตอร์เก็บอุปกรณ์จากเพื่อนๆแล้วนำมาส่งครู
ขั้นสรุป : ครู Empower ชื่นชมคนที่ตั้งใจ จากนั้นให้ Monitor มารับพลังความรักจากครูโดยการโอบกอดเพื่อให้หัวใจเราชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อ จนครบทุก
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
-ไหมพรม

พุธ

โยคะ
- กำกับสติ
- รับรู้ลมหายใจ
- เห็นคุณค่าของตนเองขั้นเตรียม
- Brain Gym  ใช้พี่ซาลาเปา พี่กระดาษนับ 1-10 ครั้ง ท่าพี่ค้อน   / พี่ตะปู นับ 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
ครูนำท่าโยคะทีละขั้น พร้อมให้นักเรียนกำหนดลมหายใจเข้าออกขณะที่ทำในแต่ละท่าดังนี้
- ท่ายืน ไหว้พระอาทิตย์/ภูเขา/ต้นไม้/เก้าอี้
- ท่านั่ง เต่า/หงส์/ผีเสื้อ

- ท่านอน จระเข้/งูใหญ่/ตั๊กแตน/ปลาดาว
-
Body scan  โดยให้เด็กนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้าออก น้องคนไหนที่น่ารัก เขาจะให้พี่แขนของเขาได้พักผ่อน  จะให้พี่ขาของเขาได้พักผ่อน  จะให้พี่ร่างกายของเขาได้พักผ่อน คุณครูพูดสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กในแต่ละวัน ชื่นชมคนที่ตั้งใจ คนที่รู้ตัว และเด็กๆ ทุกคนจะค่อยๆ พลิกตัวไปด้านใดด้านหนึ่งแล้วจะใช้พี่แขนที่แข็งแรงทั้งสองข้างพยุงตัวเองขึ้นมา เด็กจะมีพี่หลังที่แข็งแรงค่ะ นั่งตัวตรง เด็กคนไหนมีตาวิเศษ   จะเห็นว่าคุณครูกำลังทำอะไร คุณครูขอชื่นชมคนที่มีตาวิเศษมองเห็นคุณครูค่ะ เยี่ยมมากเลยค่ะ
ขั้นสรุป   :  ครู Empower ชื่นชมคนที่ตั้งใจ จากนั้นให้ Monitor มารับพลังความรักจากครูโดยการโอบกอดเพื่อให้หัวใจเราชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อ จนครบทุกคน

- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง

พฤหัสบดี

ประดิษฐ์
“น้องไข่อยากมีขา”
-จดจ่อ
-มีสติ
- พัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก
ขั้นเตรียม : Body Scanโดยให้เด็กนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้าออก น้องคนไหนที่น่ารัก เขาจะให้พี่แขนของเขาได้พักผ่อน  จะให้พี่ขาของเขาได้พักผ่อน  จะให้พี่ร่างกายของเขาได้พักผ่อน จากนั้นครูจะเล่านิทานเรื่อง ไข่อยากมีขา  นับหนึ่งเด็กๆ จะเป็นเด็กที่น่ารักของคุณพ่อคุณแม่  ของคุณครู ของเพื่อนๆ นับสองเด็กๆจะเป็นเด็กที่รู้เวลารู้หน้าที่ของตัวเอง นับสามเด็กๆ จะค่อยๆ ใช้พี่แขนที่แข็งแรงค่อยๆ ดันตัวเองขึ้นมา แล้วนั่งตัวตรง มีพี่หลังที่แข็งแรง และน้องคนไหนที่มีตาวิเศษเขาจะมองเห็นครูหมิวในตอนนี้
-Brain Gym  ใช้ท่าพี่ค้อน   / พี่ตะปู นับ 10 ครั้ง พี่ซาลาเปา / พี่กระดาษนับ 1-10 / พี่ขนมจีบ / พี่ถาดตัวแอล  นับ 1-10 เป็น  Brain Gym
ขั้นกิจกรรม -
- ครูแนะนำกิจกรรมประดิษฐ์ “ ไข่อยากมีขา” และแนะนำอุปกรณ์   โดยตั้งคำถาม นักเรียนเห็นอะไรบ้าง / สิ่งที่นักเรียนเห็นมีลักษณะอย่างไร / เหมือนหรือคล้ายกับอะไรได้บ้าง / นำไปทำอะไรได้บ้าง
- ครูส่งตะกร้าอุปกรณ์ไปทั้ง 2 ฝั่ง ทุกครั้งที่ รับ - ส่ง นักเรียนจะรับไหว้อย่างนอบน้อม
- นักเรียนตกแต่งไข่ตามจินตนาการให้สวยงาม แล้วให้นักเรียนตั้งชื่อ / เพราะเหตุใด
ขั้นสรุป : ครู Empower ชื่นชมคนที่ตั้งใจ จากนั้นให้ Monitor มารับพลังความรักจากครูโดยการโอบกอดเพื่อให้หัวใจเราชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อ จนครบทุกคน
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- กระดาษตัดเป็นวงกลมรูปไข่ / ขาสัตว์ต่างๆ
- กาว
- สีไม้


ศุกร์

กลิ่นปริศนา
- เชื่อมโยงเรื่องราว
- ประสาทสัมผัส
-แยกแยะกลิ่น

ขั้นเตรียม: Body scan/Brain Gym
ขั้นกิจกรรม :
-ครูนำแก้วที่ใส่กลิ่งต่างๆไว้นำออกมา
ใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นอะไร เห็นแล้วนึกถึงอะไร เราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้าง คนน่ารักจะยกมือตอบครูเปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น
-ครูส่งแก้วที่มีกลิ่นจากเปลือกส้ม เปลือกมะกรูด ตะไคร้ และหอมแดง ซึ่งครูได้เตรียมไว้
-ครูส่งให้นักเรียนพร้อมกันทีละฝั่ง คนน่ารักจะมีพี่มือที่แข็งแรงก่อนรับและส่งจะไหว้อย่างนอบน้อมโดยครูไหว้ให้เด็กๆดูเป็นตัวอย่างก่อนทุกครั้ง
-ครูให้นักเรียนได้ใช้จมูกดมกลิ่นแล้วเมื่อรู้แล้วให้เก็บไว้ในใจว่ามีกลิ่นอะไรบ้าง
-เมื่อส่งครบแล้วครูกระตุ้นคำถามอีกครั้ง นักเรียนได้กลิ่นอะไรบ้าง ได้กลิ่นแล้วนึกถึงอะไร เอาไปทำอะไรได้บ้าง ตรูกระตุ้นคำถามที่อยู่รอบตัวหรือประสบการณ์เพื่อนำมาเชื่อมโยงกับกิจกรรม
ขั้นสรุป : ครู Empower ชื่นชมคนที่ตั้งใจ จากนั้นให้ Monitor มารับพลังความรักจากครูโดยการโอบกอดเพื่อให้หัวใจเราชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อ จนครบทุกคน

- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- แก้ว
-ตะไคร้
-เปลือกมะกรูด
-เปลือกส้ม
-หอมแดงภาพกิจกรรม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น