week5สัปดาห์ที่ 5
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ/อุปการณ์
จันทร์

การใช้ประสาทกล่องปริศนา?
ประสาทสัมผัสรู้สึกที่มือ/ตา/จมูก
ขั้นเตรียม :  ครูเตรียม : Body Scan โดยให้เด็กนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้าออก โดยครูจะเล่า น้องคนไหนที่น่ารัก เขาจะให้พี่แขนของเขาได้พักผ่อน  จะให้พี่ขาของเขาได้พักผ่อน  จะให้พี่ร่างกายของเขาได้พักผ่อน นับหนึ่งเด็กๆ จะเป็นเด็กที่น่ารักของคุณพ่อคุณแม่  ของคุณครู ของเพื่อนๆ นับสองเด็กๆจะเป็นเด็กที่รู้เวลารู้หน้าที่ของตัวเอง นับสามเด็กๆ จะค่อยๆ ใช้พี่แขนที่แข็งแรงค่อยๆ ดันตัวเองขึ้นมา แล้วนั่งตัวตรง มีพี่หลังที่แข็งแรง และน้องคนไหนที่มีตาวิเศษเขาจะมองเห็นครูหมิวในตอนนี้
-Brain Gym  ใช้ท่าพี่ค้อน   / พี่ตะปู นับ 10 ครั้ง พี่ซาลาเปา / พี่กระดาษนับ 1-10 / พี่ขนมจีบ / พี่ถาดตัวแอล  นับ 1-10 เป็นภาษาอังกฤษ
ขั้นกิจกรรม :
- ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นอะไรบ้าง มีลักษณะเป็นอย่างไร/ คล้ายกับอะไรบ้าง/มีสีอะไร /  เคยเห็นที่ไหน เพราะอะไรจึงต่างกันเกิดอะไรขึ้น คนน่ารักจะยกมือตอบ ครูเปิดโอกาศให้นักกเรียนได้แสดงความคิดเห็น
- ครูให้ส่งอุปกรณ์ให้นักเรียนต่อ ๆ กันไป เราจะไหว้เพื่อนก่อนรับและส่งอย่างนอบน้อม โดยครูทำเป็นตัวอย่างก่อนส่งให้นักเรียนทุกครั้ง แล้วให้นักเรียนใช้ประสาทสัมผัสโดย
1.             การดมกลิ่น
2.             การใช้มือสัมผัส
3.             การใช้ตามองเห็นสิ่งของ
-เมื่อส่งครบแล้ว ครูนำสิ่งที่เด็กได้ใช้ประสาท การดมกลิ่น และใช้มือสัมผัสนำออกมาให้นักเรียนดู เปรียบเทียบของทั้งสามสิ่งที่อยู่ในกล่อง ว่ามีลักษณะเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ครูใช้คำถามกระตุ้นการคิดอีกครั้ง “นักเรียนได้กลิ่นแล้วรู้สึกอย่างไร เมื้อสัมผัสแล้วเกิดอะไรขึ้น คิดว่าข้างในจะเป็นอย่างไร นักเรียนคิดว่าเราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้าง
ขั้นสรุป : ครู Empower ชื่นชมคนที่ตั้งใจ จากนั้นให้ Monitor มารับพลังความรักจากครูโดยการโอบกอดเพื่อให้หัวใจเราชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อ จนครบทุกคน

- เครื่องเล่นเพลง
 - สำลี
- ลูกมะนาว
- หนังยาง
วันอังคาร

ต่อเติมจากไม้บล็อกรูปสัตว์ต่างๆ

-จินตนาการ
- คิดสร้างสรรค์
- เชื่อมโยงกับทุกสรรพสิ่ง


ขั้นเตรียม: Body scan โดยให้เด็กนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้าออก โดยครูจะเล่าเรื่อง สวนสัตว์แสนสนุก น้องคนไหนที่น่ารัก เขาจะให้พี่แขนของเขาได้พักผ่อน  จะให้พี่ขาของเขาได้พักผ่อน  จะให้พี่ร่างกายของเขาได้พักผ่อน นับหนึ่งเด็กๆ จะเป็นเด็กที่น่ารักของคุณพ่อคุณแม่  ของคุณครู ของเพื่อนๆ นับสองเด็กๆจะเป็นเด็กที่รู้เวลารู้หน้าที่ของตัวเอง นับสามเด็กๆ จะค่อยๆ ใช้พี่แขนที่แข็งแรงค่อยๆ ดันตัวเองขึ้นมา แล้วนั่งตัวตรง มีพี่หลังที่แข็งแรง และน้องคนไหนที่มีตาวิเศษเขาจะมองเห็นครูหมิวในตอนนี้
-Brain Gym  ใช้ท่าพี่ค้อน   / พี่ตะปู นับ 10 ครั้ง พี่ซาลาเปา / พี่กระดาษนับ 1-10 / พี่ขนมจีบ / พี่ถาดตัวแอล  นับ 1-10 เป็นภาษาอังกฤษ
ขั้นกิจกรรม :
- ครูแนะนำกิจกรรมและอุปกรณ์  ไม้บล็อกรูปสัตว์ต่างๆ/ กระดาษ
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง / มีสีอะไรบ้าง / คล้ายกับอะไร / เคยเห็นที่ไหน / เราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้าง / มีลักษณะอย่างไร”  ครูเปิดโอกาศให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นกระตุ้น ชื่นชม
- ครูนำส่งไม้บล็อกรูปสัตว์ต่างๆให้นักเรียนโดยก่อนรับและส่งอย่างนอบน้อม ครูทำเป็นตัวอย่างก่อนส่งให้นักเรียนทุกครั้ง
-เมื่อนักเรียนวาดเสร็จครบทุกคนแล้วครูกระตุ้นคำถาม นักเรียนวาดเป็นรูปอะไร / เพราะอะไร
-ครูเชิญมอนิเตอร์เก็บไม้บล็อกรูปสัตว์ต่างๆใส่ตะกร้าแล้วนำมาส่งครู
ขั้นสรุป : ครู Empower ชื่นชมคนที่ตั้งใจ จากนั้นให้ Monitor มารับพลังความรักจากครูโดยการโอบกอดเพื่อให้หัวใจเราชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อ จนครบทุกคน
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- ไม้บล็อกรูปสัตว์ต่างๆ
- กระดาษ
พุธ

โยคะ
- กำกับสติ
- รับรู้ลมหายใจ
- เห็นคุณค่าของตนเองขั้นเตรียม
- Brain Gym  ใช้พี่ซาลาเปา พี่กระดาษนับ 1-10 ครั้ง ท่าพี่ค้อน   / พี่ตะปู นับ 10 ครั้ง
ขั้นกิจกรรม :
ครูนำท่าโยคะทีละขั้น พร้อมให้นักเรียนกำหนดลมหายใจเข้าออกขณะที่ทำในแต่ละท่าดังนี้
- ท่ายืน ไหว้พระอาทิตย์/ภูเขา/ต้นไม้/เก้าอี้
- ท่านั่ง เต่า/หงส์/ผีเสื้อ

- ท่านอน จระเข้/งูใหญ่/ตั๊กแตน/ปลาดาว
-
Body scan  โดยให้เด็กนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้าออก น้องคนไหนที่น่ารัก เขาจะให้พี่แขนของเขาได้พักผ่อน  จะให้พี่ขาของเขาได้พักผ่อน  จะให้พี่ร่างกายของเขาได้พักผ่อน คุณครูพูดสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กในแต่ละวัน ชื่นชมคนที่ตั้งใจ คนที่รู้ตัว และเด็กๆ ทุกคนจะค่อยๆ พลิกตัวไปด้านใดด้านหนึ่งแล้วจะใช้พี่แขนที่แข็งแรงทั้งสองข้างพยุงตัวเองขึ้นมา เด็กจะมีพี่หลังที่แข็งแรงค่ะ นั่งตัวตรง เด็กคนไหนมีตาวิเศษ   จะเห็นว่าคุณครูกำลังทำอะไร คุณครูขอชื่นชมคนที่มีตาวิเศษมองเห็นคุณครูค่ะ เยี่ยมมากเลยค่ะ
ขั้นสรุป
- ครู Empower ชื่นชมคนที่ตั้งใจ จากนั้นให้ Monitor มารับพลังความรักจากครูโดยการโอบกอดเพื่อให้หัวใจเราชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อ จนครบทุกคน

- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง


พฤหัสบดี

แปลงร่างเม็ดมะค่าแต้
- พัฒนากล้ามเนื้อมือ
- จดจอ
-มีสติ

ขั้นเตรียม : Body scan  โดยให้เด็กนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้าออก โดยครูจะเล่าเรื่อง สวนสัตว์แสนสนุก น้องคนไหนที่น่ารัก เขาจะให้พี่แขนของเขาได้พักผ่อน  จะให้พี่ขาของเขาได้พักผ่อน  จะให้พี่ร่างกายของเขาได้พักผ่อน นับหนึ่งเด็กๆ จะเป็นเด็กที่น่ารักของคุณพ่อคุณแม่  ของคุณครู ของเพื่อนๆ นับสองเด็กๆจะเป็นเด็กที่รู้เวลารู้หน้าที่ของตัวเอง นับสามเด็กๆ จะค่อยๆ ใช้พี่แขนที่แข็งแรงค่อยๆ ดันตัวเองขึ้นมา แล้วนั่งตัวตรง มีพี่หลังที่แข็งแรง และน้องคนไหนที่มีตาวิเศษเขาจะมองเห็นครูหมิวในตอนนี้
-Brain Gym  ใช้ท่าพี่ค้อน   / พี่ตะปู นับ 10 ครั้ง พี่ซาลาเปา / พี่กระดาษนับ 1-10 / พี่ขนมจีบ / พี่ถาดตัวแอล  นับ 1-10 เป็นภาษาอังกฤษ
ขั้นกิจกรรม :
- ครูแนะนำอุปกรณ์ “เม็ดมะค่าแต้”  โดยใช้คำถาม “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง / และนำไปทำอะไรได้บ้าง”
- ครูส่งตะกร้าเม็ดมะค่าแต้ไปทั้ง
2 ฝั่ง ทุกครั้งที่ รับ - ส่ง นักเรียนจะรับไหว้อย่างนอบน้อม
- นักเรียนนำเม็ดมะค่าแต้มาต่อเป็นรูปตามจินตนาการ แล้วให้นักเรียนอธิบายสิ่งที่นักเรียนได้ต่อ / เพราะเหตุใด
ขั้นสรุป
: ครู Empower ชื่นชมคนที่ตั้งใจ จากนั้นให้ Monitor มารับพลังความรักจากครูโดยการโอบกอดเพื่อให้หัวใจเราชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อ จนครบทุกคน
- เครื่องเล่นเพลง
-เม็ดมะค่าแต้

ศุกร์

ครูเล่านิทาน “เรื่อง เทพารักษ์กับคนตัดไม้” 
-จินตนาการ
- คิดสร้างสรรค์
- เชื่อมโยงกับทุกสรรพสิ่ง


ขั้นเตรียม: Body scan โดยให้เด็กนอนในท่าปลาดาว พักผ่อนร่างกายรับรู้ลมหายใจเข้าออก โดยครูจะเล่าเรื่อง สวนสัตว์แสนสนุก น้องคนไหนที่น่ารัก เขาจะให้พี่แขนของเขาได้พักผ่อน  จะให้พี่ขาของเขาได้พักผ่อน  จะให้พี่ร่างกายของเขาได้พักผ่อน ครูเล่านิทาน “เรื่อง เทพารักษ์กับคนตัดไม้”  ชายตัดไม้คนหนึ่งเดินไปตัดไม้อยู่ริมลำธาร เขาพลัดทำขวานตกลงในแม่น้ำ เขาเสียใจยิ่งนัก เทพารักษ์เห็นเขาเสียใจจึง โผล่ขึ้นจากน้ำพร้อมขวานทอง ขวานนี้ของเจ้าใช่ไหม ชายตัดไม้ตอบ ไม่ใช่ ไม่ใช่ขวานของข้า เทพารักษ์ดำลงไปใหม่พร้อมโผล่มากับขวานเงิน ขวานนี้ของเจ้าใช่ไหม ชายตัดไม้ตอบ ไม่ใช่ ขวานข้าเป็นเหล็กธรรมดา เทพารักษ์ดำลงไปอีก พร้อมโผล่มากับขวานเหล็ก ขวานนี่ของเจ้าใช่ไหมใช่ครับ นี่แหละขวานของข้า เทพารักษ์ประทับใจในความซื่อสัตย์ จึงมอบขวานเงินและขวานทองให้กับเขาไปชายตัดไม้ดีใจเล่าให้เพื่อนฟัง เพื่อนเกิดความโลภ จึงแสร้งทำเป็นขวานหล่นลงแม่น้ำ เทพารักษ์โผล่ขึ้นมาพร้อมขวานทอง ถามว่านี่ใช่ขวานของเจ้าไหม เพื่อนชายตัดไม้รีบตอบ ใช่ๆ นี่แหละขวานของข้าเทพารักษ์กล่าว เจ้าคนคด เจ้าไม่มีความซื่อสัตย์ เจ้าจะไม่ได้ขวานของเจ้าคืนกล่าวเสร็จเทพารักษ์ก็หายตัวไป ปล่อยให้เพื่อนชายตัดไม้เสียใจอยู่ริมลำธาร จากนั้นครูให้นักเรียนลุกขึ้นนั่ง นับหนึ่งเด็กๆ จะเป็นเด็กที่น่ารักของคุณพ่อคุณแม่  ของคุณครู ของเพื่อนๆ นับสองเด็กๆจะเป็นเด็กที่รู้เวลารู้หน้าที่ของตัวเอง นับสามเด็กๆ จะค่อยๆ ใช้พี่แขนที่แข็งแรงค่อยๆ ดันตัวเองขึ้นมา แล้วนั่งตัวตรง มีพี่หลังที่แข็งแรง และน้องคนไหนที่มีตาวิเศษเขาจะมองเห็นครูหมิวในตอนนี้
-Brain Gym  ใช้ท่าพี่ค้อน   / พี่ตะปู นับ 10 ครั้ง พี่ซาลาเปา / พี่กระดาษนับ 1-10 / พี่ขนมจีบ / พี่ถาดตัวแอล  นับ 1-10 เป็นภาษาอังกฤษ
ขั้นกิจกรรม :
ครูแนะนำกิจกรรมและอุปกรณ์ต่อเติมรูปภาพ
- ครูตั้งคำถามกระตุ้นการคิด “นักเรียนเห็นอะไรบ้าง / มีสีอะไรบ้าง / คล้ายกับอะไร / เคยเห็นที่ไหน / เราสามารถเอาไปทำอะไรได้บ้าง / มีลักษณะอย่างไร”  ครูเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นกระตุ้น ชื่นชม
- ครูส่งอุปกรณ์ให้นักเรียนโดยก่อนรับและส่งอย่างนอบน้อม ครูทำเป็นตัวอย่างก่อนส่งให้นักเรียนทุกครั้ง
-เมื่อนักเรียนวาดเสร็จครบทุกคนแล้วครูกระตุ้นคำถาม นักเรียนวาดเป็นรูปอะไร / เพราะอะไร
-ครูเชิญมอนิเตอร์เก็บไม้บล็อกรูปสัตว์ต่างๆใส่ตะกร้าแล้วนำมาส่งครู
ขั้นสรุป : ครู Empower ชื่นชมคนที่ตั้งใจ จากนั้นให้ Monitor มารับพลังความรักจากครูโดยการโอบกอดเพื่อให้หัวใจเราชนกัน แล้วถ่ายทอดพลังความรักด้วยการโอบกอดเพื่อนที่พร้อมต่อ จนครบทุกคน
- เพลงพัฒนาคลื่นสมอง
- นิทาน เรื่อง เทพารักษ์กับคนตัดไม้” ภาพกิจกรรมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น